Regulamin - PRESALE

Regulamin sklepu internetowego bigotka.pl dla produktów z kategorii "PRESALE"

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży dla produktów z kategorii „PRESALE” prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bigotka.pl.
Sklep prowadzi BIGOTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000849931, NIP: 6060109057, REGON: 386526935, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, zwana dalej Pośrednikiem.
Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez:
adres poczty elektronicznej: kontakt@bigotka.pl,
formularz kontaktowy,
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.bigotka.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
Pośrednik informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Regulamin – niniejszy dokument;
Sprzedawca – podmiot, z którym Pośrednik zawiera Umowę sprzedaży w imieniu i na rzecz Klienta, wskazany każdorazowo w opisie Towaru;
Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik;
Usługi – usługi świadczone przez Pośrednika na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Usługa pośrednictwa – Usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta polegająca na przyjęciu od Klienta Zamówienia oraz płatności za Zamówienie, a następnie zawarcie w imieniu i na rzecz Klienta Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, którą w imieniu i na rzecz Klienta ma zawrzeć Pośrednik ze Sprzedawcą.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Pośrednika,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

Pośrednik umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Pośrednika 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Pośrednika. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Pośrednikiem jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
Klient ma możliwość dodania Towarów do listy ulubionych. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do listy ulubionych jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy ulubionych.
Klient ma możliwość udostępniania treści publikowanych na Stronie Internetowej na swoich profilach w portalach Facebook, Twitter oraz Pinterest za pomocą funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia treści. Treść udostępniona przez Klienta jest prezentowana w ramach jego profilu w portalu Facebook, Twitter oraz Pinterest. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Klienta określają regulaminy portali Facebook, Twitter oraz Pinterest i w zakresie w nim określonym Klient może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
Pośrednik ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży

1.      W ramach świadczenia Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Pośrednik przyjmuje od Klienta Zamówienie oraz płatność za Zamówienie i zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę sprzedaży w zakresie wybranych przez Klienta Towarów. Pośrednik, w ramach Usługi pośrednictwa dokonuje w imieniu Klienta płatności ceny Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy, jak również zleca Sprzedawcy dokonanie dostawy Towaru do Klienta.

2.      Warunkiem skorzystania z Usługi pośrednictwa jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.      Pośrednik prezentuje na stronach internetowych Sklepu informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Klienta wraz z ich opisem i parametrami technicznymi, stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa zostaje zawarta na czas określony – do momentu zawarcia przez Pośrednika Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta.

VI. Złożenie Zamówienia

Klient składa Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
Zamówienie zostaje złożone Pośrednikowi przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Pośrednik prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Pośrednika o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi pośrednictwa. Z chwilą zawarcia umowy świadczenia Usługi pośrednictwa Klient udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz Klienta po zawarciu o świadczenie usługi Pośrednictwa, Pośrednik potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa Towarów jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę.
Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Czas dostawy dla produktów z kategorii „PRESALE” wynosi od 14-21. Może się on jednak wydłużyć maksymalnie do 90 dni. Należy również doliczyć czas przygotowania przez producenta ubrania, który wynosi do 10 dni roboczych.
Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VIII ppkt. 2. Towar zostaje wysyłany bezpośrednio z magazynów producentów z, którymi współpracujemy. Magazyny w większości znajdują się na terenie Azji i to właśnie z nich są wysyłane ubrania. W przypadku chęci zwrotu towar należy wysłać bezpośrednio na adres podany przez producenta, który może również znajdować się na terenie Azji.
Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VIII. Ceny i metody płatności

Koszt świadczenia Usługi pośrednictwa obejmujący cenę Towaru podawany jest w złotych polskich. Ceny Towarów zawierają podatek VAT.
Klient może wybrać następujące metody płatności:
a.      przelew bankowy na rachunek bankowy Pośrednika (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Pośrednika i skompletowaniu Zamówienia);
b.      płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Pośrednika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Pośrednika informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

Pośrednik na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa

W celu uzyskania adresu do zwrotu konieczny jest kontakt pod adresem kontakt@bigotka.pl

Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika na stronie Sklepu.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa.
Pośrednik z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
świadczenia usług, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy;
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Pośrednik nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
Pośrednik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi pośrednictwa zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług

W celu uzyskania adresu do reklamacji konieczny jest kontakt pod adresem kontakt@bigotka.pl

Klient może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług, a także związane z wykonaniem Usługi pośrednictwa. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@bigotka.pl.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Pośrednik wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

Towary mogą posiadać gwarancję Sprzedawcy.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy świadczenia Usługi pośrednictwa;
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Pośrednik zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronach Sklepu Internetowego.

XV. Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Pośrednika o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.