Regulamin Sklepu Internetowego - www.bigotka.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - WWW.BIGOTKA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bigotka.pl. Sklep prowadzi BIGOTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w , Ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000849931, NIP: 6060109057, REGON: 386526935, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł, zwana dalej Sprzedawcą.

2.      Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

        1.       adres poczty elektronicznej: kontakt@bigotka.pl;

         2.      formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

2.      Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

3.      Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.      Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

5.      Regulamin – niniejszy dokument;

6.      Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

7.      Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

8.      Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.       Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

           1.       komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

           2.      dostęp do poczty elektronicznej,

           3.      przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

           4.      włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

            1.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

            2.      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

            3.      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

            4.      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

            5.      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. USŁUGI

1.       Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji, to jest w momencie wysłania formularza rejestracyjnego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

2.      Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

3.      Wypowiedzi na stronach Sklepu Internetowego powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

4.      Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

5.      Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6.      W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.      Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.      Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.      W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5.      Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

             1.       podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

             2.      wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

             3.      podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

6.      Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7.      W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

8.      Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

9.      Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

10.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. DOSTAWA

1.       Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.      Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

         1.       za pośrednictwem firmy kurierskiej;

         2.      dostarczone do Paczkomatu.

         3.      W razie wyboru przez Klienta sposobu dostawy i niemożności wysłania Towaru w tej formie, Pośrednik zwróci się do Klienta z informacją jaka forma dostawy jest możliwa (np. zmiana paczkomatu na przesyłkę kurierską), z zastrzeżeniem, że Klient może w ciągu 2 dni sprzeciwić się takiej formie dostawy, a wtenczas Umowa Sprzedaży ulegnie anulowaniu i Klient otrzyma zwrot ceny. W razie braku sprzeciwu, Towar będzie dostarczony zmienioną forma dostawy. Gdy zmiana formy dostawy spowoduje wzrost kosztów dostawy, Klient nie jest nimi obciążany.

         4.      Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru (Towar będzie wydany najpóźniej w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży).

         5.      Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.

         6.      Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1.       Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2.      Klient może wybrać następujące metody płatności:

          1.       przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

          2.      gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

          3.      płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

          4.      płatność za pomocą systemu Twisto Pay (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o przekazaniu przez agenta rozliczeniowego środków na konto Sprzedawcy, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

3.      Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 100 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      W tym celu Klient może przesłać je do nas za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie, na adresy wskazane na początku niniejszego Regulaminu.

3.      Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie.

4.      Termin 100-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

5.      Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.      Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

          1.       świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

          2.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

          3.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.      Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

8.      Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

9.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.    Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. REKLAMACJE 

1.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2.      Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3.      Reklamacje, należy kierować na adres: BIGOTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań, na adres poczty elektronicznej: kontakt@bigotka.pl.

4.      Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5.      W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

6.      Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sprzedawcy co do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację.

7.      Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wskazanej przez Sprzedawcę formy wysyłki. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.       Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: BIGOTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań, na adres poczty elektronicznej: kontakt@bigotka.pl.

2.      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

4.      O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sprzedawcy co do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację.

XI. GWARANCJE

1.       Towary mogą posiadać gwarancję Sprzedawcy.

2.      W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Klientów zagranicznych powinni oni zorientować się jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a Sprzedawca w razie konieczności przystąpi do takiej procedury.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.      O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN POŚREDNICTWA SKLEPU INTERNETOWEGO BIGOTKA.PL DLA PRODUKTÓW Z KATEGORII "OVERSEAS"

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży dla produktów z kategorii „OVERSEAS” prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bigotka.pl.

Sklep w roli pośrednika Sprzedawcy prowadzi BIGOTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000849931, NIP: 6060109057, REGON: 386526935, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, zwana dalej Pośrednikiem. 

Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: kontakt@bigotka.pl, lub formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.

 

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Sprzedawca – podmiot, z którym Pośrednik zawiera Umowę sprzedaży w imieniu i na rzecz Klienta, dane tego podmiotu są podawane każdorazowo w kacie produktowej i potwierdzane w e-mailowym potwierdzeniu zamówienia;

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w imieniu i na rzecz którego działa Pośrednik;

Usługa pośrednictwa – Usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta polegająca na przyjęciu od Klienta Zamówienia oraz płatności za Zamówienie, a następnie zawarcie w imieniu i na rzecz Klienta Umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, którą w imieniu i na rzecz Klienta ma zawrzeć Pośrednik ze Sprzedawcą.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

·        komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

·        dostęp do poczty elektronicznej,

·        przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

·        włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

·        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

·        korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

·        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

·        korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Pośrednika,

·        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. USŁUGI

Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Pośrednika lub poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@bigotka.pl,

 

Klient ma możliwość udostępniania treści publikowanych na Stronie Internetowej na swoich profilach w portalach Facebook, Twitter oraz Pinterest za pomocą funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym. Treść udostępniona przez Klienta jest prezentowana w ramach jego profilu w portalu Facebook, Twitter oraz Pinterest. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Klienta określają regulaminy portali Facebook, Twitter oraz Pinterest i w zakresie w nim określonym Klient może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.

Pośrednik ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.
W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. USŁUGA POŚREDNICTWA W ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY

1.  W ramach świadczenia Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Pośrednik przyjmuje od Klienta Zamówienie oraz płatność za Zamówienie i zawiera w jego imieniu i na jego rzecz Umowę sprzedaży w zakresie wybranych przez Klienta Towarów. Pośrednik, w ramach Usługi pośrednictwa dokonuje w imieniu Klienta płatności ceny Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawy.

2.  Warunkiem skorzystania z Usługi pośrednictwa jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Pośrednik prezentuje na stronach internetowych Sklepu informacje o Towarach, których zakupu może dokonać w imieniu i na rzecz Klienta wraz z ich opisem i parametrami technicznymi, stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Klient składa Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

Zamówienie zostaje złożone Pośrednikowi przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Pośrednik prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Pośrednika o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi pośrednictwa. Z chwilą zawarcia umowy świadczenia Usługi pośrednictwa Klient udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz Klienta po zawarciu o świadczenie usługi Pośrednictwa, Pośrednik potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Zamówieniem.

 

VII. DOSTAWA

Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa Towarów jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę.

Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Czas dostawy dla produktów z kategorii „OVERSEAS” wynosi do 60 dni roboczych. Może się on jednak wydłużyć maksymalnie do 90 dni roboczych, o czym Klient będzie poinformowany e-mailem. 

Towar zostaje wysyłany bezpośrednio z magazynów producentów, z którymi współpracuje Sprzedawca. Magazyny w większości znajdują się na terenie Azji i to właśnie z nich są wysyłane Towary. 
Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 

Towary z jednego Zamówienia mogą być wysyłane w odrębnych przesyłkach (częściami), za co Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, a czas dostawy zostanie zachowany w ww. terminie.

W razie wyboru przez Klienta sposobu dostawy i niemożności wysłania Towaru w tej formie, Pośrednik zwróci się do Klienta z informacją jaka forma dostawy jest możliwa (np. zmiana paczkomatu na przesyłkę kurierską, lub pocztę polską), z zastrzeżeniem, że Klient może w ciągu 2 dni sprzeciwić się takiej formie dostawy, a wtenczas Umowa pośrednictwa i zawarta w jej wykonaniu Umowa Sprzedaży, ulegnie anulowaniu i Klient otrzyma zwrot ceny. W razie braku sprzeciwu, Towar będzie dostarczony zmienioną formą dostawy. Gdy zmiana formy dostawy spowoduje wzrost kosztów dostawy, Klient nie jest nimi obciążany.

 

VIII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz wszystkie dodatkowe opłaty celno-skarbowe. Ceny zawierają w sobie również koszty pośrednictwa, wynoszące ok. 10 do 30% oryginalnej ceny produktu. Koszt świadczenia Usługi pośrednictwa obejmujący cenę Towaru podawany jest w złotych polskich. Finalna cena, łącznie z opłatą za pośrednictwo i innymi ww. opłatami, jest podawana do wiadomości Klienta zawsze w ostatnim kroku przed dokonaniem Zamówienia. Klient – poza obowiązkiem zapłaty ceny - nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami, w szczególnościami opłatami celnymi czy podatkiem. 

Klient może wybrać następujące metody płatności:

a.         przelew bankowy na rachunek bankowy Pośrednika;

b.      płatność elektroniczna według metod wskazanych na stronie Sklepu.

Klient winien dokonać płatności za Zamówienie w terminie 7 dni. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Pośrednik po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IX. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI POŚREDNICTWA

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika na stronie Sklepu.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
świadczenia usług, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę tj. zamówienie zostało już przekazane do Sprzedawcy do realizacji i opłacone, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy. Klient jest o tym informowany poprzez przesłanie e-maila z informacją o tym, że Zamówienie zostało przekazane do realizacji i jest przetwarzane przez Sprzedawcę, co będzie oznaczało, że odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa już nie przysługuje. 

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
Pośrednik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi pośrednictwa zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

 

X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru (w przypadku wysyłki Towaru z Zamówienia częściami, od dostawy ostatniej części). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Pośrednika na stronie Sklepu.

W celu dokonania odstąpienia  od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest postępować według następujących kroków:

·        Przesłać informację o chęci zwrotu na adres e-mail kontakt@bigotka.pl. Dodatkowo załączyć zdjęcia Towarów, które ma zamiar zwrócić oraz numer Zamówienia. Będzie to traktowane jak przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu w imieniu Sprzedawcy.

·        W ciągu 3 dni roboczych klient otrzyma adres do zwrotu Towaru lub informację z jakich przyczyn odstąpienie nie jest skuteczne (np. przekroczenie terminu).

·        Klient ma 14 dni na wysłanie Towaru na adres podany przez Pośrednika drogą mailową od momentu poinformowania o takim adresie (adres ten jest adresem podawanym Pośrednikowi przez Sprzedawcę i może znajdować się poza granicami UE).

·        Po przesłaniu Towaru Konsument zobligowany jest do przesłania Pośrednikowi numeru przewozowego paczki drogą e-mail.

·        Klient otrzyma zwrot środków nie później niż do 14 dni od tej daty (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem).

Pośrednik nie przyjmuje zwrotów Towarów ani nie pośredniczy w tym zakresie, poza organizacją opisaną powyżej.

Konsument może także kierować oświadczenia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży bezpośrednio do Sprzedawcy, którego dane są podawane przez Pośrednika, jakkolwiek ze względów organizacyjnych rekomendowany jest opisany wyżej sposób załatwienia zwrotu.

Pośrednik informuje w imieniu Sprzedawcy, że nie przysługuje prawo zwrotu Towaru w stosunku do Umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

 

X. REKLAMACJE

Klient może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług, a także związane z wykonaniem Usługi pośrednictwa. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@bigotka.pl. lub pisemnie, na adres wskazany na początku niniejszego Regulaminu.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Pośrednik niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Pośrednikiem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

W zakresie reklamacji co do ewentualnych wad Towarów, odpowiedzialnym pozostaje Sprzedawca. Pośrednik nie realizuje ani nie pośredniczy w reklamacjach z tego tytułu. Konsument może zwrócić się z reklamacją do Sprzedawcy na podstawie danych Sprzedawcy podanych przez Pośrednika lub po dodatkowym zapytaniu Pośrednika o takie dane.

 

XI. GWARANCJE

Towary mogą posiadać gwarancję Sprzedawcy. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Pośrednik zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronach Sklepu Internetowego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Pośrednika, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie sporów i roszczeń w relacji Klient a Pośrednik mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Pośrednika o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.